Algemene voorwaarden

Huis aan Huis krant mei Janssen Kerres Roermond: Kia, Peugeot en Citroën en Janssen Kerres Weert

Kortingsbonnen

De genoemde kortingsbonnen zijn alleen inwisselbaar bij Janssen Kerres Kia Roermond, Janssen Kerres Peugeot Citroën Roermond of Janssen Kerres Weert. Niet inwisselbaar voor contanten en niet geldig in combinatie met andere acties. Een kortingscoupon per persoon, geldig t/m 30 november 2022 of zolang de voorraad strekt. Aan deze coupons kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor de voorwaarden van de Janssen Kerres Klantenpas klik hier.

Voorwaarden deelname prijsvraag Rebus

 1. Deelname aan prijsvragen georganiseerd door Janssen Kerres is alleen online mogelijk via de door Janssen Kerres ter beschikking gestelde prijsvraagwebsite of Facebookpagina. De oplossing van de woordzoeker in de Huis-aan-Huis krant van respectievelijk Roermond en Weert kunt u via www.janssenkerres.nl/roermond of www.janssenkerres.nl/weert doorgeven.
 2. Deelnemers dienen voor 31 juli 2022 de oplossing van de woordzoeker volledig en online te hebben beantwoord.
 3. Uit alle juiste inzendingen zal Janssen Kerres in week 31 2022 een winnaar trekken.
 4. Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn. Per persoon kan slechts eenmaal worden deelgenomen en uitsluitend met opgave van correcte gegevens. Janssen Kerrres behoudt zich het recht voor om deelnemers onder een pseudoniem, met een valse identiteit of met meerdere aanmeldingen van de actie uit te sluiten.
 5. Personeel van Janssen Kerres is uitgesloten van deelname.
 6. Indien nodig, of bij gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van Janssen Kerres liggen, behoudt Janssen Kerres zich het recht voor de prijzen geheel of gedeeltelijk te vervangen door een andere prijs (of andere prijzen).
 7. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of voor andere producten en/of diensten. De prijs is niet overdraagbaar aan derden.

Aansprakelijkheid prijsvraag

 1. Janssen Kerres is niet aansprakelijk voor prijzen die de winnaar niet bereiken door gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van de organisator liggen of door opgave van onjuiste gegevens door de deelnemers. De deelnemers zijn verplicht correcte gegevens te verstrekken.
 2. Janssen Kerres is niet aansprakelijk voor het gebruik van alle niet tot de organisator behorende netwerken, computers, materialen of programma’s of het niet functioneren van deze factoren, waardoor de inzending of de aflevering van de deelname of de bezorging van de prijs zouden kunnen worden beperkt of vertraagd.

Janssen Kerres en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn verder niet aansprakelijk voor:

 1. het opschorten of annuleren van de wedstrijd op grond van gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van de organisator liggen;
 2. wijziging, aanbieding of gebruik van de prijs door derden;
 3. elke handeling of overtreding van een externe leverancier.

Bovendien is aansprakelijkheid in het algemeen uitgesloten voor alle gebeurtenissen buiten de aan de organisator toe te rekenen omstandigheden.

Kan een winnaar zijn prijs om welke reden dan ook niet in ontvangst nemen, dan komt de winst te vervallen. Bovendien vervalt de winst ook wanneer de prijs niet binnen 3 maanden na de trekking bij de winnaar kan worden bezorgd of indien binnen deze termijn geen contact met de winnaar kan worden opgenomen.

Janssen Kerres gebruikt de persoonlijke gegevens van de deelnemers uitsluitend voor het doel en de afhandeling van de “actie”, evenals voor commerciële communicatie in het kader van de door de deelnemers verleende toestemming.

Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaren de deelnemers zich akkoord met de opslag, filtering, toegang, verwerking en doorgifte van gegevens aan derde partners van de organisator, evenals met het gebruik door de organisator van de in het kader van deelname aan de actie verstrekte gegevens voor de genoemde doeleinden. Om zijn recht op inzage, correctie en bezwaar te doen gelden dient de deelnemer Janssen Kerres hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

Janssen Kerres heeft het recht (maar niet de plicht) om de naam van de winnaar van de eerste prijs en een beschrijving (inclusief foto) van de winnaar in het kader van de actie te vermelden op haar website en de Facebookpagina en Instagrampagina.

Janssen Kerres behoudt zich het recht voor om te allen tijde aanpassingen door te voeren en om, met name in geval van overmacht, sluiting/opheffing van websites/apps, manipulatie door derden/deelnemers, technische gebreken of indien sprake is van overige gewichtige redenen, de wedstrijd te onderbreken, te annuleren of voortijdig te beëindigen.

Wijzigingen onder voorbehoud. Tegen de uitslag kan niet in beroep worden gegaan. Over de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd, alleen met de winnaars.

Algemene voorwaarden Janssen Kerres Automotive B.V. 

Algemene voorwaarden Bovag Autobedrijven. Klik hier voor:

Algemene voorwaarden BOVAG Autobedrijven koop/reparatie & onderhoud

BOVAG garantiebepalingen gebruikte auto particulier

Bovag garantiebepalingen zakelijke auto

De genoemde vanafprijs is een consumentenadviesprijs en is inclusief voordeel en onvermijdbare kosten, nodig voor aflevering van de auto aan de consument. Optionele pakketten en/of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen desgewenst tegen meerprijs geleverd worden. Getoonde modellen verkrijgbaar tegen meerprijs.  Acties geldig, zolang voorraad strekt. Niet geldig voor fleet- en lease-orders en/of i.c.m. andere acties. Niet inwisselbaar tegen contanten. Afbeeldingen kunnen afwijken van de daadwerkelijk geleverde auto en/of specificaties in Nederland en/of fiscale categorie waarin het model valt. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Vraag Janssen Kerres naar de exacte voorwaarden van de actie en de voorwaarden. Voor meer informatie neem contact op met voor de voorwaarden. Alle rechten voorbehouden.

Onvermijdbare kosten: netto prijs + btw, bpm, kenteken, leges, recyclingbijdrage, 0 beurt, rijklaar maken, poetsen, 5 liter benzine.

Voor zowel particuliere als zakelijke klanten geldt dat Janssen Kerres Automotive B.V in haar uitingen het maximum klantvoordeel benoemen dat is opgebouwd uit voordelen op specifieke versies wellicht in combinatie met specifieke optiepakketten. Het gecommuniceerde voordeel is derhalve niet op ieder model/versie van toepassing. Voor alle genoemde klantvoordelen geldt dat deze niet inwisselbaar zijn tegen contanten. De genoemde acties gelden niet in combinatie met overige acties, tenzij anders vermeld.

Een particuliere klant is een klant die een auto koopt niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

De gecommuniceerde bijtellingpercentages kunnen variëren per versie waarbij altijd het meest gunstige niveau wordt aangegeven. Fiscale consequenties in welke vorm dan ook zijn altijd voor rekening van de klant. Indien van toepassing, is de klant zelf verantwoordelijk voor aangifte.

Janssen Kerres Automotive B.V. behoudt zich het recht voor de actie tussentijds aan te passen of te beëindigen indien dat noodzakelijk blijkt. Zo nodig zal een gewijzigde versie van het reglement op de website worden geplaatst. Schrijf- en drukfouten voorbehouden.

In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de acties, of anderszins ontoelaatbaar gedrag behoudt Janssen Kerres Automotive B.V zich het recht voor om de deelnemer van de actie uit te sluiten.

Janssen Kerres Automotive B.V is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van) onjuistheden in de door Janssen Kerres en/of door derden weergegeven prijzen.

Janssen Kerres Automotive B.V besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de actie en het beheer van haar website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van Janssen Kerres Automotive B.V of andere door Janssen Kerres Automotive B.V gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Janssen Kerres Automotive B.V worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Janssen Kerres Automotive B.V doen ontstaan.

Janssen Kerres Automotive B.V is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de acties. Janssen Kerres Automotive B.V is verder ook niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten.

Voor vragen en/of opmerkingen over de actie of actievoorwaarden kunt u contact opnemen met Janssen Kerres Automotive B.V.

De door de deelnemer in verband met de actie aan Janssen Kerres Automotive B.V verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De deelnemer geeft Janssen Kerres Automotive B.V toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de actie. Tevens geeft de deelnemer toestemming aan één van de vertegenwoordigde automerken, de aan haar gelieerde bedrijven en haar dealernetwerk om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken en de deelnemer de informatie toe te zenden over hun producten en/of diensten. De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

Op de acties, deze algemene actievoorwaarden en alle met de acties verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de acties of de actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Inruilwaarde via online taxatietool Janssen Kerres
Voor een (uitsluitend indicatieve) waardebepaling van uw huidige auto, kan de particuliere klant gebruik maken van de automatisch gegenereerde taxatie gebaseerd op de Autotelex Koerslijst waarde. De op basis van de Autotelex Koerslijst gegenereerde taxatie is inclusief extra inruilwaarde, tenzij anders vermeld, en indicatief. Hierbij wordt rekening gehouden met de gemiddelde levertijd van een nieuwe auto en derhalve het moment van inname van de inruilauto. Het getoonde bij te betalen bedrag of vanafprijs is inclusief onvermijdbare kosten. De daadwerkelijke taxatie gebeurt te allen tijde door uw dealer Janssen Kerres en de taxatie kan afwijken van de taxatie op www.janssenkerres.nl door (bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend) extra accessoires op de auto, uitvoering, optiecorrecties, staat van de auto, en in specifieke gevallen, doordat de aangeboden auto op dat moment zeer moeilijk door te verkopen is in de markt. De daadwerkelijke kilometerstand kan de uiteindelijke taxatie door uw dealer Janssen Kerres ook beïnvloeden. De auto dient in goede staat, roest- en schadevrij te zijn; optisch als technisch in goede staat. Taxatie op basis van een profieldiepte van de banden van +/- 50%. De auto moet een APK-keuring kunnen doorstaan.

Aan het indicatieve inruilvoorstel via www.janssenkerres.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de uiteindelijke en exacte taxatie kunt u contact opnemen met uw dealer Janssen Kerres. Uitsluitend de taxatie door Janssen Kerrres Automotive B.V. is bepalend voor de inruilwaarde. De taxatie van uw dealer Janssen Kerres is geldig tot maximaal 2 weken na taxatiedatum (binnen de actieperiode).

Janssen Kerres Automotive B.V. kan een inruil zonder opgave van redenen weigeren. Hoewel Janssen Kerres Automotive B.V. ernaar streeft elke aangeboden inruilauto binnen een genoemde actie te laten vallen zijn er gevallen denkbaar, waarin Janssen Kerres Automotive B.V. de betreffende inruil niet kan accepteren.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, gelieve contact op te nemen met Janssen Kerres Automotive B.V.


Heeft u vragen of opmerkingen over ons beleid? Neem dan contact op met ons via info@janssenkerres.nl